S5 Blogazine - шаблон joomla Авто
Šta treba znati pre prvog časa

Aleksanderova tehnika - najbolji metod ublažavanja fizičke i psihičke napetosti.

Odlomak iz uvoda: "Aleksanderova tehnika je metod ublažavanja fizičke i psihičke napetosti koja se tokom života nakuplja u mnogima od nas. Te napetosti često nismo svesni sve dok se ne razbolimo i postanemo nesposobni da idemo dalje. Ona može da ima velikog udela glavoboljama, bolovima u leđima, srčanim problemima, artritisu i depresiji, kao i drugim oboljenjima kojih ima suviše mnogo da bismo ih ovde sve nabrojali. Ukoliko se dozvoli neometano trajanje te nesvesne mišićne napetosti, što se najčešće dešava, ona može da utiče na kvalitet našeg života tako što ubrzava proces starenja i smanjuje našu vitalnost." Aleksanderova tehnika je način da razumemo kako je priroda predvidela funkcionisanje našeg tela. 

"Kakvo je čudo čovek! Tako uzvišenog rasuđivanja! Tako beskrajno vešt! Oblika i pokreta tako izražajnih i dostojnih divljenja! Kretanja tako nalik na andjela! Razumevanjem tako nalik na Boga! Lepota sveta! Uzor svega života!"

Šekspir, Hamlet

Uspostavite ponovo kontrolu nad svojim telom, oslobodite se bola, poboljšajte držanje!

Naučite kako da se oslobodite napetosti i uspostavite ravnotežu između uma i tela. Uz povećanu svest možete:

 • posedovati dobro držanje bez ukočenosti, odosno grča
 • disati i govoriti sa lakoćom i većom slobodom
 • biti budan i fokusiran sa ulaganjem manje snage
 • kretati se skladno i energično sa manje napora
 • biti smiren i posedovati veće samopouzdanje

UPOTREBA I FUNKCIJA

Ne postavlja se samo pitanje ŠTA radimo, već i KAKO to radimo?

Neki položaji tela su bolji od drugih, to se ne dovodi u pitanje, i to u odnosu na praktičnu korist i efektivnost pri radu. Aleksander je demonstrirao da način na koji koristimo sebe utiče na sve aspekte našeg života. Zloupotrebom sebe pogoršavamo naše funkcionisanje, a iz toga sledi da poboljašnje možemo postići time što ćemo unaprediti način na koji koristimo sebe! Aleksander tehnike nas ne  uči dobrim položajima tela, nego  boljoj upotrebi sebe sa ciljem postizanja većih  rezultata. To će, svakako, rezultirati i boljim stavom.

CELOVITOST BIĆA


Orgazacija našeg fizičkog, emotivnog i inteligentnog je veoma kompleksana. Bitna činjenica koju treba imati na umu, a tiče se ove tri strane (funkcije) našeg bića i našeg postojanja, jeste da mi imamo izbor kada i na koji način da ih iskoristimo. Najveća greška koju pravimo leži baš u neuspehu da napravimo izbor! IZABERIMO DA IMAMO IZBOR! Pri tome, jedini kriterijum kojeg treba da se pridržavamo je to kakav uticaj takav izbor ima na naše funkcionisanje?

Jedan od ciljeva Aleksander tehnike je da omogući uslove neophodne za „prirodno funkcionisanje“ kroz izbalansirano korišćenje energije, tako da svaki deo sistema radi skladno i bude u harmoniji u odnosu na ostale delove. Ovo je zapravo pravo značenje reči „STAV“! Telo je naš instrument za postizanje životnih ciljeva i on može biti neskladan i raštimovan, ili fino naštimovan- izbor je na vama!

 

PRIMARNA KONTROLA

FM je otkrio da specifična upotreba glave u vezi sa vratom, i glave i vrata sa trupom i ostalim delovima tela, ako je svesno i konsatntno angažovana, potvrđuje, kao što je i on sam pokazao svojim primerom, utemeljenost manira upotrebe sebe kao celine koja kao takva obezbeđuje najbolje uslove za podizanje standarda funkcionisanjan raznih mehanizama organizma i sistema.

On je tu vezu vrata, glave i leđa označio nazivom  „PRIMARNA KONTROLA“ i kroz vreme bio pogrešno tumčen kroz davanje specifičnog okidača za savršen rad celog organizma ako se ovaj deo tela fiksira u pravilnu koralaciju. To jednostavno nije tako! Primarna kontrola je dinamična, aktivna, uvek u procesu menjanja veza koja funkcioniše sve vreme, u boljem ili lošijem odnosu. Kao što smo već rekli, cilj Aleksander tehnike nije u  učenju dobrih položaja tela nego u boljoj upotrebi sebe sa ciljem boljih rezultata a to je će rezultirati i boljim stavom.

Prirodnost i izuzetnost u postojanju i radu Primarne kontrole najuočljivija je u pokretima životinja i dece u ranom uzrastu.

 

POGREŠNA (NEPOUZDANA) ČULNA PERCEPCIJA

Svako bi želeo da bude u pravu, ali malo ko zastane da razmisli da li je njegovo poimanje dobra, zaista dobro!
Radeći na sebi Aleksander je otkrio da ne može biti siguran da je uradio tačno, odnosno precizno, ono što je pomislio da radi. Bez stalnog monitoringa nad svojim radom, uz pomoć ogledala, teško da bi bio u mogućnosti da se uveri u to. U početku je smatrao da je problem „pokvarene kinestezije“ isključivo njegov, ali kroz rad sa učenicima uočio je da je to univerzalni problem društva uopšte. Naša čula nam šalju informacije o nama samima i svetu koji nas okružuje, ali ako su ona iskrivljena, samim tim će i naši stavovi i pogledi na svet biti takvi. Sa zanemarenom, i vremenski dugo zloupotrebljavanom, unazađenom čulnom percepcijom koju kao takvu prihvatamo kao činjenicu, formiramo svoje standarde dobrog i pravilnog, a to ima direktan uticaj na našu moć opažanja, tumačenja i procenjivanja, i sastavni je deo svake naše misli i dela. Aleksander tehnika unapređuje čulnu percepciju istraživajući „nepoznatu čulnu teritoriju“, radeći na podizanju svesti o nama samima i objektivnim doživljajima, bez naviknutih senzacija kao osnove svega, jednom rečju, dovodi nas u stanje spremnosti da zakoračimo sa one strane navike ako želimo promenu i razvoj.

 

INHIBICIJA

Dobre stvari se obično dogode spontano !
Čovekovu sposobnost da stane i odloži reakciju na stimulans do trernutka kada je u potpunosti spreman, Aleksander je nazvao inhibicija ( u mnogome se razlikuje od Frjdovog objašnjenja inhibicije). Tokom rešavanja problema sa svojim glasom uvideo je da ne može izmeniti pogrešne navike tako što će raditi nešto drugo umesto njih, već je morao zaustaviti (stopirati) svoje reakcije sa ciljem da dozvoli sebi neki novi vid reagovanja. „STOP“ ne znači ukočenost i sputavanje, nego naprotiv, svesnu odluku da se odupremo naviknutim, najčešće po nas štetnim reakcijama, i prepustimo spontanoj, prirodnoj, obično najboljoj po nas reakciji.

 

USMERAVANJE

Do bitnosti usmeravanja u procesu rada na sebi, FM Aleksander je došao shvativši da nam je sa godinama prisutnost u datom momentu opadajuća, tačnije da smo od ujedinjenog polja požnje koje smo imali kao deca, stigli do podeljene pažnje.Kod većine ljudi danas, pažnja je podeljena ili preterano na unutrašnjost (na sebe), ili preterano na spoljašnjost (na okolinu). Još jedan korak dalje, možete primetiti podeljenost ili preterano prema prošlosti, ili preterano ka budućnosti. Uviđanjem disbalansa u okviru naše pažnje, i svesno usmeravanje ka uravnoteženju, dovodi do balansa u pogledu kinestezije i prostorno-vremenskom postojanju. 

 

KRAJNJI CILJ I PUT DO NJEGA

Nije teško uočiti da onog trenutka kada osoba sebi postavi cilj, on dominira njegovom pažnjom. Čovek se nađe u jednosmernoj ulici. Ako ovakav princip preslikamo na naše ophođenje prema telu u svakodnevnim životnim situacijama, u jednostavnom procesu sedanja i ustajanja, na samu pomisao da sednemo, mi bi automatski po navici angažovali mišiće i u narednom momentu bili u položaju kojem smo težili, potpuno nesvesni kako smo to zapravo uradili! Sa težnjom da utiče na navike i i život sa pažnjom suženom i usmerenom samo u jednu tačku, Aleksander se okrenuo putu koji treba da pređemo do ostvarenja cilja, i to na svestan način, izbegavajući modele reagovanja, korak po korak, kroz indirektan odnos prema cilju.

Aleksander tehnika (Alexander technique) je psiho-fizički proces re-edukacije: inhibicijom automatskih, naviknutih reakcija, omogućavamo eliminaciju starih navika i pogrešnu upotrebu tela, i kroz pouzdanije čulno razumevanje, činimo napredak u smeru odgovarajućeg, nama svrsishodnijeg, korišćenja tela. TJ. formiranje svesti, pomoću inhibicije- mogućnosti da se stane i razmisli ( STOP ), da postoji izbor između dva puta koja se nalaze ispred nas. Jedan nas vodi starom, jednostavnijomm stazom,  obično izuzetno štetnom po naše zdravlje, duboko usađenom kao navika, a drugi nam daje mogućnost da uvidimo gde pravimo greške prilikom reakcije, i da ih izbegnemo, tako da postignemo veću efektnost prilikom radnje koju obavljamo.

Aleksander tehnika nam pomaže da razumemo kako je priroda predvidela funkcionisanje našeg tela, to je metod povećanja svesti o nama, i svetu oko nas, koji nas uči da izbegnemo nepotrebnu tenziju u obavljanju svakodnevnih obaveza i kako se na odgovarajući način odmorimo... Sa druge strane, to nije vid joge ( i ako se jedan deo odnosi na poboljsanje procesa disanja), ni masaže ( ali se oslanja na dodir, kao način komunikacije tokom  učenja), nije ni isceliteljska praksa (mada umnogome doprinosi da se aktiviraju prirodni procesi isceljivanja)...Rezultat Aleksandrovog posmatranja sebe i drugih bio je zaključak da su telo, um i emocije  nerazdvojivi i da zloupotreba samo jednog od njih neizbežno utiče na preostala dva aspekta čoveka. Rad i unpređenje jednog, u slučaju Aleksanderove tehnike upotrebe tela, uzročno-poslednično  izvrši će uticaj na druga dva i dovesti nas u harmoniju sa sobom samima.

OSNOVNI PRINCIPI ALEKSANDER TEHNIKE SU:

 •  Upotrebe i funkcija
 •  Celovitost bića
 •  Primarna kontrola
 •  Pogrešna čulna percepcija
 •  Inhibicija
 •  Usmeravanje
 •  Krajnji cilj i put do njega

Šta bi trebalo da znate pre prvog časa?

Za časove Aleksanderove tehnike  Vam nije potrebna posebna garderoba, ali se preporučuje da to ne budu farmerke zbog dela časa koji se sastoji od rada na stolu (lagane pantalone, trenerka, ili helanke u kombinaciji sa majicom kratkih ili dugih rukava je najadekvatnije rešenje). Rad na času ne izaziva bol, nikakav vid sile se ne primenjuje u kontaktu sa učenikom. Naprotiv, doprinosi da se oslobodite tenzije i starih navika koje su i uzrok iste. Čas traje između 30-60min i sastoji se od rada na stolu (učenik leži na leđima sa savijenim kolenima i stopalima na stolu- dovođenje u stanje izbalansiranog odmora)i na stolici (kroz jednostavan proces ustajanja i sedanja nastavnik uviđa i deluje na probleme u upotrebi i funkcionisanju tela). Preporučeni broj časova je 30, i u zavisnosti od stanja ili problema učenika oni su nešto učestaliji na početku (3 do 4 puta  nedeljno). Nakon toga dva puta nedeljno je optimum. U zavisnosti od polaznika promene (i osećaj koliko brzo će se učenik razvijati) mogu biti očigledne nastavniku već nakon prvih par časova.Takođe, prvih nekoliko časova pretstavljaju vreme neophodno da učenik razume, prihvati i počne da primenjuje ovaj metod re-edukacije.

02_galerija02_galerija02_galerija


03_galerija03_galerija03_galerija

Za bolje razumevanje Aleksander Tehnike, i uvođenje u priču, upoznavanje sa Frederik Matias Aleksanderom, poznatijeg  kao FM,  je od velikog značaja. Ova priča je vec mnogo puta ispričana, kako od strane mnogih profesora AT, tako I od  F.M-a. koji  ju je ovekovečio u svojoj trećoj knjizi “The use of the self”, ili KORIŠĆENJE SEBE.

Aleksander je rođen u Tasmaniji (Australija) 1869. godine kao najstarije, i najbolešljivije od osmoro dece. Na svet je došao kao nedonošče i tokom detinjstva su ga mučile jedna  bolest za drugom, uglavnom astma i razna druga oboljenja disajnih puteva. Sa pubertetom  njegovo zdravlje se popravilo, i sa stečenom ušteđevinom i  dvedeset godina,  odlazi u Melburn sa željom da postane glumac, i to ne samo običan glumac, nego za to vreme veoma popularan “Great Shakespearean Actor”. Uzima časove recitovanja i odlično napreduje u poslu, što ga  dovodi do mogućnosti da u jednom trenutku oformi svoju glumačku trupu. Tokom jednog značajnog performansa, Aleksandar se suočava sa problemom koji ce ga navesti na put ka nastajanju metode, tj promuklosti glasa koja je dovela do potpunog gubitka istog do kraja predstave. Ovakva situacija za njega kao glumca je bila poražavajuća. Obraćao se lekarima, ali saveti koje je dobijao su bili  kratkotrajnog maha. Sve se vrlo brazo zavrašavalo po istom scenariju, cak i pokušaj izlečenja kroz ćutanje dve nedelje.

Aleksander nije imao problema pri svakodnevnom govoru, tako da je došao do zaključka da nešto pogrešno radi, i time uzrokuje gubitak glasa samo tokom predstave. Šta to zapravo čini, lekari nisu znali da mu  kažu, ali su se složili da uzrok svakako leži u pogresnom korišćenju tela. Vođen tom idejom, postavio je ogledala oko sebe i krenu da analizira svoje pokrete i  način na koji se ponašao na sceni. Otkrio je niz pogrešnih pokreta vrata, glave i abdomena koji su uzročno-posledično dovodili do pritiska na glasne žice,  smanjenje disajnog kapaciteta. Da ne spominjemo tenziju koju je primetio u svojim nogama, a do koje je stigao na savet tadašnjih učitelja glume, zarad bolje stabilnosti, što je rezultiralo velikom napetošću koja se širila kroz celo telo.


Frederik Matias Aleksanderom Usledile su godine samoposmatranja, samoanalize u sobi opremljenoj sa ogledalima tako da je u svakom trenutku mao uvid u sebe sa svih strana (3D), baš kako i danas izgledaju skole i studiji za Aleksanderovu tehniku širom sveta. Rad je urodio plodom i Aleksandar je postao poznat u krugu svojih poznanika kao neko ko je izlečio sam sebe. Zainteresovanost za njegov rad raste i FM počinje da radi sa svojim prijateljima najpre (glumcima iz svoje trupe), a potom i sa svima koji su smatrali da im on može pomoći, oblikujuci vremenom lični metod, nešto kasnije nazvan ALEKSANDEROVA TEHNIKA.

Na savet prijatelja odlazi u London gde  uspešno nastavlja svoju praksu i gde edukuje, u okviru 3 godine programa, prvu generaciju buducih profesora AT, njih 12, koji nakon Aleksandrove smrti,1955.godine, nastavljaju njegov rad. 

Samo neka od poznatih imena sa kojima je FM radio su: Džordž Bernard Šo, Oldos Haksli, Ser Henri Irving (glumac), Ser Čarls Šerington (dobitnik Nobelove nagrade za fiziologiju i medicinu) i profesor E. Koghil (anatom i fiziolog).

Danas je AT deo obaveznih vežbi na Fakultetima dramske i muzičke umetnosti širom sveta. Svima poznati umetnici kao što su Sting, Pol Makrtni i Fil Kolins samo su neki od mnogih koji  ličnu harmoniju i balans uspostavljaju pomoću Aleksanderove tehnike.

 

HARMONIJA

ALEKSANDER TEHNIKA - Alexander technique 
„Kakvo je čudo čovek! Tako uzvišenog rasuđivanja! Tako beskrajno vešt! Oblika i pokreta tako izražajnih i dostojnih divljenja! Kretanja tako nalik na andjela! Razumevanjem tako nalik na Boga! Lepota sveta! Uzor svega života!”
Šekspir, Hamlet

BLOG

"Slobodan izbor je: moć da donesemo odluku zasnovanu na razumu i rasuđivanju, a ne na strahu ili navici!"

Opširnije...

kolarac
F.M.-ova prča

F.M.-ova prča

Za bolje razumevanje Aleksander Teh...

Šta bi trebalo da znate...

Šta bi trebalo da znate pre prvog časa?

Šta bi trebalo da znate pre prvog č...

USPOSTAVITE HARMONIJU

USPOSTAVITE HARMONIJU

"Kakvo je čudo čovek! Tako uzvišeno...

ALEKSANDER TEHNIKA

ALEKSANDER TEHNIKA

Aleksander tehnika (Alexander techn...

Principi Aleksander teh...

Principi Aleksander tehnike

UPOTREBA I FUNKCIJA Ne postavlja se...

Knjige

Knjige

Aleksanderova tehnika - najbolji me...

STUDIO


Individualni časovi

PRIJAVI SE

 • Kome se preporučuje i zašto
  MUZIČARIMA-INSTRUMENTALISTIMA pomaže pri korekciji stava pri sviranju, oslobađa od nepotrebne…
 • SEMINAR ZA TRUDNICE
  TERMINI: PONEDELJAK I ČETVRTAK OD 11-12.30h CENTAR ZA KOREKTIVNU GIMNASTIKU,…
 • Seminar za muzičare
  LAKE NOTE - ALEKSANDER TEHNIKA U SLUŽBI MUZIČKOG IZVOĐENJAStudio Aleksander…
 • Lične priče
  Danijela Bajić “Imam veliko zadovoljstvo da kazem par reči o…
 • Natalija Jović
  Natalija Jović, sertifikovani profesor Aleksanderove rehnike Rođena je u Beogradu.…

Guests Online

Ko je na mreži: 3 gostiju i nema prijavljenih članova

Serbian
English
German
Italian
Russian

facebook facebook